top of page

sam. 10 juin

|

Ramillies

De melodie van je natuurlijke bewegingen - Open school en Meth IV - didactisch docent: André Scribante

Genieten en groeien op jouw tempo: geleidelijkheid én intensiteit, kracht én tederheid, we dansen het allemaal, inclusief een speciaal bewegingsatelier!

De registratie voor deze activiteit is afgesloten.
Andere activiteiten bekijken
De melodie van je natuurlijke bewegingen - Open school en Meth IV - didactisch docent: André Scribante
De melodie van je natuurlijke bewegingen - Open school en Meth IV - didactisch docent: André Scribante

Tijd en locatie

10 juin 2023, 10:00 – 11 juin 2023, 18:00

Ramillies, Rue de la Spinette 8, 1367 Ramillies, België

Over het evenement

LOCATIEWIJZIGING VOOR DIT WEEKEND!

CHANGEMENT DE LIEU POUR CE WEEKEND!

8 rue de la Spinette 1367 Huppaye

We verwelkomen je in een gerestaureerde boerderij te midden van velden en weilanden, met uitgeruste eetkeuken. De prachtige zaal heeft vloerverwarming en kijkt uit op de grote tuin, de moestuin en het zwembad. De tuin biedt openheid naar de natuur en ook intimiteit om buiten te dansen.

Nous t'accueillons dans une ferme restaurée au milieu des champs et des prairies, avec une cuisine équipée. La belle salle est équipée d'un chauffage au sol et donne sur le grand jardin, le potager et la piscine. Le jardin offre une ouverture sur la nature et une intimité pour danser à l'extérieur.

Contacteer Franceska voor carpooling en voor de verblijfsmogelijkheden.

Contacte Franceska pour le covoiturage et les possibilités d'hébergement.

Danse et évolue à ton rythme : la progressivité et l'intensité, la force et la tendresse, nous dansons tout cela, y compris un atelier spécial de mouvement !

Je comfortzone is eigenlijk niet zo comfortabel... Dans er buiten!

“When you're not used to being confident, confidence feels like arrogance.

When you're used to being passive, assertiveness feels like aggression.

When you're not used to getting your needs met, prioritizing yourself feels selfish.

Your comfort zone is not a good benchmark.” Vassilia

"De eerste kennis van de wereld, vóór de spraak, is kennis door beweging. Dans is daarom een manier van "in de wereld zijn", de uitdrukking van de organische eenheid van de mens in de kosmos. Deze opvatting van dans, opgevat als een integrale cenesthesie, is zeer oud en heeft in de loop van de geschiedenis van de mensheid verschillende culturele uitingen gevonden." Rolando Toro Araneda

Vandaar maken we van motorische integratie, van een nieuwe bewegingswoordenschat dus,  een prioriteit in Biodanza: 

dan 

- ontwikkelt ons genetisch potentieel door muziek-geïntegreerde bewegingen, niet door emotionele prikkels, maar door de vivencia

- laten we elk talent toe zich te openbaren

- mogen alle delen van ons lichaam weer bewegen

- bewegen we niet enkel functioneel, maar vooral omdat het deugd doet

Het bewegingsatelier is bestemd voor iedereen die Biodanza ® beoefent, gemotiveerd door een serieus leerproces, dat de integratie van de natuurlijke beweging vergemakkelijkt en op zoek is naar "lichamelijke samenhang".

Deze benadering gebeurt door een "lezing" van de oefeningen en dansen, waarbij de beweging haar relatie tot complexiteit integreert (ritme, kracht, tonus, vloeibaarheid, coördinatie, elasticiteit, beweeglijkheid, lichtheid, dichtheid, worteling, etc....) evenals de gewaarwording van haar lichamelijke, emotionele en vivenciale eenheid.

Dit werk is gebaseerd op praktijk en observaties, die een "vivenciel lichaam" mogelijk maken door ons te bevrijden van onze starheden, onze spanningen, onze onbewuste blokkades, maar die niettemin in ons lichaam zijn ingeschreven (lichaamspantsers - W.Reich) en die een ware bevrijding en een ware bloei beperken die noodzakelijk zijn voor de uitdrukking  van de vivencia en van ons vitale "bewustzijn". 

André is Biodanza docent, gespecialiseerd in psycho-corporele technieken:

"Na vele jaren van psycho-corporele praktijken en observatie als leraar (biodanza, taiji, qi gong), lijkt het mij meer en meer voor de hand te liggen dit werk van motorische, audio-motorische en affectief-motorische integratie dat Biodanza voorstelt, te verdiepen en te intensiveren. 

Het ligt aan de basis van de oorspronkelijke functies van het leven en kan elkeen  tot een volledige, intense, genuanceerde en complete uitdrukking  van zichzelf te brengen."

Ta zone de confort n'est en fait pas si confortable que cela... Danse en dehors de cette zone !

"Lorsque tu n'as pas l'habitude d'être confiant, la confiance en soi ressemble à de l'arrogance.

Quand on a l'habitude d'être passif, l'affirmation de soi ressemble à de l'agression.

Lorsque vous n'êtes pas habitué à ce que tes besoins soient satisfaits, le fait de te donner la priorité te semble égoïste.

Ta  zone de confort n'est pas un bon repère". Vassilia

"La première connaissance du monde, avant la parole, est une connaissance par le mouvement. La danse est donc une manière d'"être au monde", l'expression de l'unité organique de l'homme dans le cosmos. Cette conception de la danse, conçue comme une cénesthésie intégrale, est très ancienne et a trouvé diverses expressions culturelles tout au long de l'histoire de l'humanité." Rolando Toro Araneda

C'est pourquoi nous faisons de l'intégration motrice, c'est-à-dire nous dansons avec un nouveau vocabulaire gestuel, une priorité en Biodanza : 

cela nous aide à  

- développer notre potentiel génétique par des mouvements intégrés à la musique, non pas par des stimuli émotionnels, mais par la vivencia

- nous permettre  à chaque talent de se révéler

- autoriser toutes les parties de notre corps de se mouvoir  à nouveau

- mouvoir non seulement pour des raisons fonctionnelles, mais surtout parce que c'est si bon!

L'atelier mouvement s'adresse à toute personne pratiquant la Biodanza ®, motivée par un processus d'apprentissage sérieux, facilitant l'intégration du mouvement naturel et recherchant la "cohérence corporelle".

Cette approche se fait par une "lecture" des exercices et des danses, où le mouvement intègre sa relation à la complexité (rythme, force, tonus, fluidité, coordination, élasticité, dextérité, légèreté, densité, enracinement, etc....) ainsi que la sensation de son unité physique, émotionnelle et vitale.

Ce travail est basé sur la pratique et l'observation, qui permettent un "corps vivenciel" en nous libérant de nos rigidités, de nos tensions, de nos blocages inconscients, mais qui sont pourtant inscrits dans notre corps (cuirasses - W.Reich) et qui limitent une véritable libération et un véritable épanouissement nécessaires à l'expression de la vivencia et de notre "conscient" vitale. 

André est didacte  de Biodanza spécialisé dans les techniques psycho-corporelles :

"Après de nombreuses années de pratique psycho-corporelle et d'observation en tant qu'enseignant (Biodanza, taiji, qi gong), il me semble de plus en plus évident d'approfondir et d'intensifier ce travail d'intégration motrice, audio-motrice et affective-motrice que propose la Biodanza. 

Il est à la base des fonctions originelles de la vie et peut amener chacun à une expression pleine, intense, nuancée et complète de soi".

De weekends "Open school" verwelkomen iedereen die graag Biodanza, zichzelf en de ander wil ontmoeten.

Telkens van zaterdag om 19u30 tot zondag 18u kan je proeven in een warme en respectvolle groep wat Biodanza voor je kan betekenen.

Tijdens deze weekends doen onze studenten praktijkervaring op. En jij als vrije deelnemer maakt kennis met andere Bio-dans@rs, met het team van de school, de heerlijke locatie en met een verscheidenheid aan docenten en facilitatoren.

Inschrijven en betaling:

* Ten laatste 1 week voor je eerste workshop (met vermelding van je keuzes)

* Je inschrijving is definitief na betaling van het volledige bedrag op rekeningnummer BE06 9731 7276 5522

op naam van Natural Moves - Vlaamse Biodanzaschool

* Mocht je onverwacht niet kunnen deelnemen, kan je je inschrijving aan een andere persoon overdragen.

* Workshops: 420€ voor alle (7) weekends, 70 €/weekend, of 195€ voor 3 weekends

* Tijdens de maaltijden delen we wat iedereen voor lekkers meebrengt.

De ruime eetkeuken beschikt over koelkasten en elektrisch fornuis met klassieke oven.

* Overnachting: 33,50€/nacht/persoon

The "Open School" weekends are welcoming anyone who would like to meet Biodanza, themselves and others.

Each time from Saturday at 7h30pm to Sunday 6h pm, you can get a taste in a warm and respectful group of what Biodanza can do for you.

During these weekends, our students acquire practical experience. And you as a free participant get to know other Bio-dans@rs, the school's team, the wonderful location and a variety of teachers and facilitators.

Inscription and payement:

* At least one week before your first workshop (mentionning your choices)

* Your registration is effective after payment of the full amount into account number BE06 9731 7276 5522

in the name of Natural Moves - Vlaamse Biodanzaschool

* Should you unexpectedly be unable to participate, you can transfer your registration to another person.

* Workshops: 420€ for all (7) weekends, 70 €/weekend, of 195€ for 3 weekends

* During meals, we share the delicious food what everyone brings.

The spacious dining kitchen has refrigerators and electric cooker with classic oven.

* Accomodation: 33,50€/night/person

Les week-ends "Porte ouverte" accueillent toute personne désireuse de rencontrer la Biodanza, elle-même et les autres. Chaque fois du samedi à 19h30 au dimanche 18h, tu peux goûter dans un groupe chaleureux et respectueux de ce que la Biodanza peut t'apporter.

Pendant ces week-ends, nos étudiants acquièrent une expérience pratique. Et toi, en tant que participant libre, tu fais la connaissance d'autres Bio-dans@rs, de l'équipe de l'école, du lieu magnifique et d'une variété d'enseignants et de facilitateurs.

Inscription et paiement:

* Au plustard une semaine avant ton premier stage (en mentionnant tes choix)

* Ton inscription est définitive après le paiement du montant total sur le compte BE06 9731 7276 5522.

au nom de Natural Moves - Vlaamse Biodanzaschool

* Si, contre toute attente, tu ne peux pas participer, tu peux transférer ton inscription à une autre personne.

* Stages: 420€ pour les 7 weekends, 70 €/weekend, of 195€ pour 3 weekends

* Pour les repas, nous partageons les délices que chacun apporte.

   La spacieuse cuisine est équipée de réfrigérateurs et d'une cuisinière électrique avec four classique.

* Hébergement: 33,50€/nuit/personne

Informatie: inge@vlaamsebiodanzaschool.be

Studenten leren hier:

- het theoretische en vivenciële programma van de wekelijkse lessen voor elk

transformatieniveau in Biodanza

- het programma en de structuur van workshops

De modules methodologie in hun geheel (vanaf vrijdagavond of zaterdagochtend) zijn enkel toegankelijk voor facilitatoren (in opleiding).

De diverse betalings- en overnachtingsmogelijkheden vind je onderaan de contactpagina van deze website.

Dank om bij je inschrijving ook te vermelden op welke manier je (al dan niet) in Het Verblijf zal overnachten.

Vous trouverez les différentes options de paiement et d'hébergement en bas de la page de contact de ce site.

Lors de votre inscription, veuillez également mentionner de quelle manière vous passerez (ou non) la nuit à Het Verblijf.

Si vous avez des questions supplémentaires, merci de nous contacter par mail: inge@vlaamsebiodanzaschool.be 

You will find the various payment and accommodation options at the bottom of the contact page of this website.

When registering, please also mention in what way you will (or will not) spend the night in Het Verblijf.

If you have any further questions, please contact us by e-mail: inge@vlaamsebiodanzaschool.be 

Deel dit evenement

bottom of page